TrendEra Magazine: Bir Zamanlar Sicilya da

Fashion Window Walking Tour


Selam size sevgili www.trenderamagazine.com okuyucular?…Bir y?l?ndaha sonlar?na yakla??rken sizlerebukez Dolce&Gabbana NewYork 2014-2015 sonbahar-k??ma?azagörsel tasar?mhikayesinden söz etmek istiyorum.
Asl?ndaöncelikli dile?im sizlerle sondönemdeNewYork’taçok fazla ilgi gören ‘’FashionWindowWalkingTour’’ (ModaVitrinleriGezi Turu) yapmak.Nedersiniz, belki birgünhepbirlikteNewYork’agideriz vebende sizlereNewYorkModaMarkalar?Gezi Turuyapar?m… Bu turlar?merakedenlera?a??daverdi?im internet adresinden detaylarabakabilirler.Hattaörnekbir turunvideosunu seyredebilir vebaz?ma?azalar?nvitrinlerinin foto?raflar?nabakabilirler. (*) Sizbuyaz?m?

GelelimNewYorkDolce&Gabbana tasar?m hikayesine: VitrinlerDolce&Gabbana2015 K??defile temas?yla tasarlanm??. Tema nemi? ??tedefileninvideosuve foto?raflar?n? görebilece?iniz internet adresi a?a??da (**) deyipkonuyukapatm?yorum. Tema “Bir zamanlarSicilya’da…’’ Dolce&Gabbana,Milano’da ticarethayat?na ba?layanbir firma. Kurucular? 13A?ustos 1958’deSicilya’daDo?anDomenicoDolce ve14Kas?m1962’deMilano’dado?an StefanoGabbana… ??tebuy?l?n tasar?m hikayesininç?k??noktas? taaodönemlerden vebölgeden.

Tüm tasar?mlar?ndaeklektik (seçmeci), bohem, hayvandeseni bask?lar? ve ?talyan sinemas?ndan ilhamalan firman?n lokomotif tasar?mlar?n?nba??nda siyah sütyenlergeliyor. 2014Sonbaharkoleksiyonunda

siyahlarla tamamlananparlak renkler, nostaljikkesimleröneç?karken, hiç vazgeçmedikleri vah?i do?aarka fon olarakbizlerimasal dünyas?ndagezintiye ç?kar?yor. Benim içinvazgeçilmezolan bayku?desenlerini kulland?klar? elbiseleri ise; bu sezonunendikkat çekici parçalar?…

Dolce&Gabbanahakk?ndadahageni? bilgi edinmek isteyenler içinen faydal? kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/ Dolce_%26_Gabbana Tasar?mc? gençlere iyi birba?ar? öyküsüolarak tavsiyeediyorum. Do?ruhedeflerbelirleyerek, tasar?mlar?n?z? sa?lamzemineoturttu?unuzda yani tasar?mlar?n?z?nhikayesi vealt? dolu oldu?undaba?ar? kendili?indengeliyor. Elbette e?itimveçal??mak ?art.

(*)http://www.windowswear.com/tours
(**)http://www.dolcegabbana.com/ woman/advertising-campaign/video/

http://www.trenderamagazine.com/EDERGI/2014/201411/index.html#26